TopCoder SRM 666 Div2 Problem 999 - WalkOverATreeDiv2 (树形DP)

Aug 31, 2015


## 题意 ##

一棵树,每个结点有权,现在从1开始最多走L步,问最多能收获多少。

## 思路 ##

树形DP。

dp(u, step, 0)表示u结点走step步后不回到u结点的最大值。dp(u, step, 1)是回到u。

现在考虑转移。显然dp(u, step, 1) = max(dp(child, step-2-cur_step, 1))。-2是因为走到孩子结点再走回来要两步。

现在考虑dp(u, step, 0)。有两种可能,一种是停在当前孩子结点下面,另一种是当前孩子结点走完,停在另外的孩子结点下面。

具体的http://blog.csdn.net/lishuandao/article/details/48010589 这位巨巨已经说得很清楚了。

class CollectingTokens {
public:
 
  int dp[MAXN][110][2], tmp[110][2], lim, w[MAXN];
  vector<int> G[MAXN];
 
  void update(int &u, int v)
  {
    u = max(u, v);
  }
 
  void dfs(int u, int fa)
  {
    dp[u][0][0] = dp[u][0][1] = w[u];
    for (int i = 0; i < SZ(G[u]); i++)
    {
      int v = G[u][i];
      if (v == fa) continue;
      dfs(v, u);
      for (int j = 0; j <= lim; j++) tmp[j][0] = tmp[j][1] = -INF;
      for (int step = 1; step <= lim; step++)
      {
        for (int cur = step; cur >= 0; cur--)  //1回来
        {
          if (step-cur-1 >= 0) update(tmp[step][0], dp[u][step-cur-1][1] + dp[v][cur][0]);
          if (step-cur-2 >= 0)
          {
            update(tmp[step][0], dp[u][step-cur-2][0] + dp[v][cur][1]);
            update(tmp[step][1], dp[u][step-cur-2][1] + dp[v][cur][1]);
          }
        }
      }
      for (int j = 1; j <= lim; j++)
      {
        update(dp[u][j][0], tmp[j][0]);
        update(dp[u][j][1], tmp[j][1]);
      }
    }
  }
 
  int maxTokens(vector<int> A, vector<int> B, vector<int> tokens, int L) {
    for (int i = 0; i < SZ(A); i++)
    {
      G[A[i]].PB(B[i]);
      G[B[i]].PB(A[i]);
    }
    lim = L;
    for (int i = 0; i < SZ(tokens); i++) w[i+1] = tokens[i];
    dfs(1, -1);
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i <= L; i++) update(ans, max(dp[1][i][0], dp[1][i][1]));
    return ans;
  }
};